پریسا میرزایی

کارشناس نوازندگی ساز جهانی از دانشگاه هنر تهران

بیوگرافی

آشنایی با موسیقی از دهه 70
و پس از آن فراگیری گیتار کلاسیک به عنوان رشته تخصصی
بهره مندی از کلاسهای اساتید: دکترآیوازیان و دکتر پاکباز
شروع به تدریس از اواسط دهه هشتاد