صبا شمسایی

مدرس پیانو

بیوگرافی

مدرس با انرژی پیانو
سرکار خانم شمسایی
نوازنده پیانو
کارشناس موسیقی جهانی از دانشگاه هنر تهران
دارای مدرک مربیگری موسیقی کودک(ارف) زیر نظر ناصرنظر
نوازندگی پیانو را ازسال ۸۵ نزد آقای سام اصفهانی آغاز نموده
وتاکنون از محضر اساتیدی همچون آقای
مسروپیان،آیدین منعم،بهنام ابوالقاسم
وخانم بدریکوهی و…
بهره جسته است.
از فعالیت های وی:
اجرا درگروه کر در سمینار موسیقی ایران از سال ۱۳۹۰ تا کنون
تدریس پیانو در اموزشگاه ماهور از سال ۱۳۹۳تا کنون
تدریس پیانو در اموزشگاه فرهنگ و هنر از سال ۱۳۹۶
تا کنون
تدریس موسیقی کودک(ارف)
درسال ۱۳۹۴