سیاوش اسدپور

مدرس ساز نی ، آواز و سلفژ

بیوگرافی

کارشناس نوازندگی ساز ایرانی ( نی )

متولد ۱۳۶۵
آموزش مبانی و اصول موسیقی نزد
پدر گرامی شان استاد اسماعیل اسدپور
وهمچنین فراگیری تکنیکهای نوازندگی و ردیفهای آوازی موسیقی ایرانی
با بهره مندی از اساتید بزرگ و بنام چون:
استاد سعید کرملو
استاد رضا پدیدار
استاد حسن ناهید
استاد محمد موسوی

اجراهای مختلف در داخل و خارج ایران

کسب مقام برتر جشنواره جوان سال ۱۳۹۴
در رشته نوازندگی نی

تدریس در آموزشگاههای تهران ،کرج و اندیشه