سارا اخطاری

مدرس موسیقی کودکان

بیوگرافی

نوازنده فلوت ریکوردر
نوازنده ویلن
دارای کارت صلاحیت تدریس
گذراندن کارگاه درک ریتم،طبلک و بازی های ریتمیک
نزد آقای شایان ابولحسنی و خانم مانا جوادی
گذراندن کارگاه بشنو باور کن(پرورش مربی موسیقی کودک)
زیرنظر دنانعمت الهی
نوازنده ویولن از سال ۸۹
زیرنظر اساتیدی چون
محمدرضا قاسمی،غلامرضامعصومی،ابراهیم لطفی