جواد خسروی راد

مدرس تار و سه تار

بیوگرافی

مدرس تار و سه تار
شروع دوره های آموزشی از سال ۱۳۷۴
اساتید ؛کریم علیشاهی ، حشمت عطایی ،کیوان ساکت ،هوشنگ فراهانی
………
شروع تدریس ساز از سال ۱۳۸۴ در کانونهای فرهنگی و آموزشی و آموزشگاه های موسیقی
و سابقه همکاری با آموزشگاه ماهور از سال۱۳۹۳ تا کنون.