محمدرضا نامجو

مدرس بی نظیر ویلن کلاسیک

بیوگرافی

کارشناسی نوازندگی ساز ویولن دانشگاه تهران
همکاری با ارکستر های:
خانه هنرمندان
وزارت ارشاد
دانشگاه تهران
صداوسیما
اینترارکسترتهران
کامراتا
عصرجدید
عضو ارکسترملی ایران
اجرا در افتتاحیه هفدهین جشن خانه موسیقی
اجرادر جشنواره فجر سال 95
رتبه اول ویولن کلاسیک از جشنواره آوای کویر
رتبه سوم جشنواره موسیقی جوان سال97
فراگیری ساز ویولن زیر نظراساتید:
حسین خسرویان.مازیارظهیرالدینی.دکتر گلریز زربخش. ایمان فخر.
وبهره مندی از راهنمایی اساتید:
تنگیزشاولوخاشویلی. دکتر سهراب کاشف. دکترسارا اباذری. دکترامین هنرمند. دکتر ستاره بهشتی. دکترآذین موحد. دکتریاسمن کیمیاوی و دکترساسان محبی